Brandveilig Wonen Tilburg

In opdracht van de Brandweer Midden- en West-Brabant heeft SIVV een studie uitgevoerd in het kader van Brand Veilig Wonen in de gemeente Tilburg. De strategische toekomstvisie van de brandweerbrandweer over morgen” heeft tot een stroom van initiatieven geleid op gebied van de brandveiligheidsbewustwording van burgers in woonwijken. Gebleken is echter dat de duurzaamheid (continuïteit en consistentie) van de meeste van deze initiatieven daarbij uit het oog is verloren. Of met andere woorden: veel projecten zijn uitgevoerd als op zich staande projecten, zonder enige inbedding of draagvlak bij de stakeholders. Daarbij geldt nog steeds dat een kwalitatief goed product zonder een markt niet te verkopen is.
Voor het project “Toolbox” kan dit ook gaan gelden. Dit project van de gemeente Tilburg, in samenwerking met de veiligheidsregio (brandweer) en woningcorporaties, start in 2013. Het is specifiek toegeschreven naar gebieden waar de opkomsttijd van de brandweer na een brandmelding steeds meer onder druk staat. Toolbox wil de bewustwording maar ook de zelfredzaamheid van burgers in die gebieden stimuleren en is een uitwerking van de visie “Brandweer over morgen”. Met de SIVV studie wil de brandweer MWB de relevante relaties in kaart brengen en hoe deze te verduurzamen is. De brandweer MWB gaat zich in 2013 richten op de doelgroepen Onderwijs, Wonen en Zorg. De vraag daarbij is om te bepalen wie de stakeholders zijn, wat hun rol en invloed is en op welke wijze zij effectief en vooral duurzaam kunnen worden bereikt. Een volgende vraag is op welke wijze deze stakeholders kunnen worden “meegenomen” in de uitgangspunten van “brandweer over morgen”. De focus ligt bij deze onderzoeksopdracht bij de doelgroep Wonen, met dien verstande dat de resultaten van het onderzoek ook kunnen worden toegepast op andere doelgroepen.

Aanpak m.b.t. verhuurders en andere stakeholders:

 1. De studie impliceert dat onderzocht moet worden:
  1. hoe stakeholders (burgers, verzekeraars, wijk-/buurtverenigingen) bewust kunnen worden gemaakt dat zij een directe of indirecte invloed hebben op de brandveiligheid van woningen;
  2. hoe woningcorporaties bewust kunnen worden gemaakt dat zij met enerzijds het brandveilig maken van hun woningbestand en anderzijds door gerichte veiligheidsinformatie en –communicatie richting verhuurders hun imago kunnen vergroten op het gebied van maatschappelijk bewust ondernemen.
 2. Inventarisatie van denkbeelden en vragen met betrekking tot de inhoud als ook ten aanzien van de wijze waarop de brandweer ondersteuning kan bieden bij het proces van bewustwording.

Aanpak m.b.t. bewoners:

 1. De studie impliceert dat onderzocht moet worden hoe bewoners bewust kunnen worden gemaakt dat zij een directe invloed hebben op de brandveiligheid van hun eigen woning en woonomgeving.
 2. De bewustwording richt zich op de volgende aspecten:
  1. Voorkomen van brand, wegnemen van risicovolle situaties;
  2. Beperken van brand, aanschaf en verstandig gebruik van veilige producten;
  3. Tijdig ontdekken van brand, het plaatsen van rookmelders;
  4. Ontvluchten bij brand, maken en oefenen van een ontruimingsplan.
  5. Inventarisatie van denkbeelden en vragen met betrekking tot de inhoud als ook ten aanzien van de wijze waarop de brandweer ondersteuning kan bieden bij het proces van bewustwording.