Innovatie

Hoewel we Innovatie niet als een apart domein definiëren, staan we er wel graag even bij stil. Want wat is ‘Innovatie’ eigenlijk? Daarover bestaan tal van uiteenlopende omschrijvingen. Duidelijk is wel dat Innovatie gaat over vernieuwen. Vernieuwen van technologieën, van producten, diensten of processen. En met processen bedoelen we dan bijvoorbeeld bedrijfsprocessen, samenwerkingsprocessen of besluitvormingsprocessen.

Maar Innovatie kan ook gaan over het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten of processen als zodanig. Innovatie is trend in de huidige wereld van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dat is uiteraard niet toevallig; innovatie draagt vaak bij aan duurzaamheid en milieuvriendelijker oplossingen.

Innovatie kan worden gezien als een doel op zich. Voor SIVV is dat niet het geval. Wij zien Innovatie vooral als een verfrissend middel om daarmee een goede bijdrage te leveren aan een veiliger Nederland. Want dat is wat ons drijft.

Over Veiligheid is veel vastgelegd in regels en kaders. Tegelijkertijd is Veiligheid vaak onderwerp van debat of gesprek, of zelfs onderdeel in een ontwikkeling. Veiligheid is niet statisch. Veiligheid is dat wat je met elkaar afspreekt over wat als een verantwoord of acceptabel niveau wordt gezien. Dat vraagt voortdurend openheid en verkenning in gesprek, in beleidsontwikkeling, in organisatieontwikkeling. Dat vraagt voortdurend frisheid en vernieuwing in de aanpak. De samenleving en de wereld om ons heen verandert immers ook voortdurend.

Daarbij past een innovatieve benadering!

Veiligheid

Het domein Veiligheid covert veiligheidsgebieden zoals brandweerzorg, risico- en crisisbeheersing en sociale veiligheid. Daarbij gaat het met name om de uitvoering van publieke (overheids)taken om verzorgings- en woongebieden duurzaam veilig in te richten. Ook is een goede en gezamenlijke voorbereiding door overheden en hulpdiensten op mogelijke incidenten van belang. Daarmee worden de schadelijke gevolgen voor de bevolking beperkt.

Actuele ontwikkelingen zoals:

 • bezuinigingen
 • professionalisering
 • heroriëntatie op taken
 • netwerksamenwerking
 • bevorderen zelfredzaamheid en veerkracht in de samenleving.

Gezondheid

Het domein Gezondheid richt zich op de publieke gezondheidszorg. Daarin zijn vele (ketens van) organisaties actief, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, GGD’en, GHOR regio’s, ambulancediensten en traumaregio’s.

Actuele ontwikkelingen:

 • reorganisaties
 • netwerksamenwerking
 • kostendiscussies
 • kwaliteitsdiscussies
 • meer zelfstandigheid
 • meer eigen verantwoordelijkheid
 • maatschappelijke ondersteuning
 • aandacht voor jeugdproblematiek

Openbare orde

Het domein Openbare orde focust zich op de politie en de beveiligingsbranche. Dit gaat onder andere over security, regelgeving, maatschappelijke trends en veiligheidsbeleving.

Actuele ontwikkelingen:

 • Veranderende samenleving en toenemende diversiteit
 • Inkomensongelijkheid en een veranderende rol van de overheid
 • Toenemend individualisatie en wisselende sociale participatie
 • Afnemend vertrouwen in bestaande publieke instituties
 • Technologische data-explosies en steeds snellere en slimmere systemen (cybercrime en cybersecurity)
 • Grote demografische en economische tegenstellingen en verschillen in de samenleving
 • Internationalisering van het dreigingsbeeld (terrorisme, instabiliteit in de wereld)
 • Verdergaande privatisering van beveiliging

Overheid

In het domein Overheid ligt het aandachtsveld vooral op het veiligheidsbeleid dat lokale, regionale en provinciale overheden voeren. Dat richt zich onder meer op de duurzame en veilige ruimtelijke inrichting van het verzorgingsgebied (waterveiligheid, milieuveiligheid, ruimtelijke ordening).

Actuele ontwikkelingen:

 • Omgevingswet
 • Toezicht en handhaving
 • Toenemende ruimteclaims
 • Meervoudig en multifunctioneel ruimtegebruik
 • Veiligheidshuizen
 • Digitalisering van/in de samenleving

Defensie

In het domein Defensie richten we ons op de veiligheid c.q. verdediging van Nederland en van de landsgrenzen. Daarin gaat het onder meer over het taakveld van de krijgsmacht(onderdelen) en de douane.

Actuele ontwikkelingen:

 • Verbeteren veiligheidscultuur krijgsmacht
 • Versterken gereedheid krijgsmacht
 • Vernieuwen operationeel domein
 • Verdiepen internationale samenwerking
 • Verankeren financiële duurzaamheid
 • Investeren in werkgeverschap
 • Voortgang aanpak systeemstoringen douane
 • Digitalisering douaneprocessen

Infrastructuur

Het domein Infrastructuur houdt zich bezig met (veiligheids)ontwikkelingen en vraagstukken in de ‘vitale sectoren’, zoals de energiebedrijven, drinkwaterbedrijven, waterschappen, banken, Rijkswaterstaat.

Actuele ontwikkelingen:

 • Veiligheid, kwetsbaarheid en toegankelijkheid van netwerken en systemen
 • Betrouwbaarheid onder afnemers en gebruikers
 • Herstel van vertrouwen financiële sector
 • Verscherpt toezicht en handhaving

Transport

Het domein Transport richt zich op veiligheidsvraagstukken in/op (lucht)havens en (vaar)wegen en andere transportmodaliteiten zoals railvervoer.

Actuele ontwikkelingen:

 • Vergroening en digitalisering havensector
 • Geopolitieke invloeden op nationale economie
 • Verduurzaming transportsector (electrisch vervoer)
 • Snellere levering en bezorging pakketten
 • Optimalisatie logistieke processen
 • Nieuwe vormen van vervoer (drones, tunnels etc)
 • Opkomst van blockchain
 • Intensiever gebruik en meer dichtslibben van wegennet, tunnels etc.
 • Toename ondergronds transport en combinaties met andere vervoermodaliteiten